Storno podmínky

Poplatek za zrušení/přesunutí indi­viduální hodiny Pilates

0% ceny výuky — při zrušení/přesunu výuky více než 24 hodin před jejím začátkem.
100% ceny výuky — při zrušení/přesunu výuky v době kratší než 24 hodin před jejím začátkem, pří­padně při nedostavení se.

Poplatek za zrušení/přesunutí skupinové hodiny Pilates

100% ceny výuky — při zrušení/přesunu pří­padně při nedostavení se.
Rezervace probíhají systémem click and go, tj. na hodinu se zapisujete pouze ve chvíli, kdy víte, že ji můžete absolvovat.

Poplatek za zrušení rez­er­vace na vzdělá­vací akce (work­shopy a cer­ti­fikační programy)

50% z ceny akce — rez­er­vace zrušena více než 30 dní před začátkem pláno­vané akce.
75% z ceny akce — rez­er­vace zrušena více než 7 dní před začátkem pláno­vané akce.
100% z ceny akce — rez­er­vace zrušena 7 dní před začátkem pláno­vané akce či v době kratší.
0% z ceny akce — pokud za sebe zajistíte náhradu

Pří­padné vrá­cení financí probíhá vždy pouze for­mou navýšení kred­itu na vašem účtu v rez­er­vačním sys­tému Simply Pilates.

Simply Pilates si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit tyto podmínky jakož i ostatní obsah těchto stránek. Jakákoli změna je vůči uživateli účinná okamžikem uveřejnění nové verze pravidel na stránkách.


Obchodní podmínky

Tyto obchodní pod­mínky platí pro nákup v inter­ne­tových obchodech provo­zo­vaných společností ahava s.r.o. Pod­mínky blíže vymezují a upřesňují práva a povin­nosti prodá­va­jícího, kterým je společnost ahava s.r.o., se sídlem Újezd 432/30, Praha 1 - Malá Strana, IČ: 28934849, zap­saná u Měst­ského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154147 a kupu­jícího (zákazník, spotřebitel).

Vešk­eré smlu­vní vztahy jsou uza­vřeny v souladu s právním řádem České repub­liky. Je-i smlu­vní stra­nou spotřebi­tel, řídí se vztahy neupravené obchod­ními pod­mínkami občan­ským zákoníkem (č. 40⁄1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634⁄1992 Sb.). Je-i smlu­vní stra­nou nikoli spotřebi­tel, řídí se vztahy neupravené obchod­ními pod­mínkami obchod­ním zákoníkem, č. 513⁄1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebi­tel­ská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, pří­padně jiné smlouvy, pokud smlu­vními stranami jsou na jedné straně spotřebi­tel a na druhé straně dodavatel.

Prodá­va­jící je společnost společnost ahava s.r.o., se sídlem Újezd 432/30, Praha 1 - Malá Strana, IČ: 28934849, zap­saná u Měst­ského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154147. ahava s.r.o. je osoba, která při uza­vírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné pod­nika­tel­ské čin­nosti. Je to pod­nika­tel, který přímo nebo prostřed­nictvím jiných pod­nikatelů dodává kupu­jícímu výrobky nebo posky­tuje služby.

Zákazníkem našeho inter­ne­tového obchodu je kupu­jící. Vzh­le­dem k platné právní úpravě se rozlišuje kupu­jící, který je spotřebitelem a kupu­jící, který spotřebitelem není.

Kupu­jící spotřebi­tel nebo jen spotřebi­tel je osoba, která při uza­vírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné pod­nika­tel­ské činnosti.

Kupu­jící, který není spotřebi­tel, je pod­nika­tel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého pod­nikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupu­jící se řídí obchod­ními pod­mínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchod­ním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-i kupu­jícím spotřebi­tel, návrhem k uza­vření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží doda­vatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objed­návky kupujícím-potřebitelem a při­jetím objed­návky doda­vatelem. Toto při­jetí doda­va­tel neprodleně potvrdí kupu­jícímu infor­ma­tivním e-ailem na zadaný e-ail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohod­nuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na zák­ladě dohody stran nebo na zák­ladě zákon­ných důvodů.

Není-i kupu­jícím spotřebi­tel, návrhem na uza­vření kupní smlouvy je odeslaná objed­návka zboží kupu­jícím a samotná kupní smlouva je uza­vřena momentem doručení závazného souh­lasu prodá­va­jícího kupu­jícímu s tímto jeho návrhem.

Uza­vřením kupní smlouvy kupu­jící stvrzuje, že se seznámil s těmito obchod­ními pod­mínkami, včetně rekla­mačního řádu, a že s nimi souh­lasí. Na tyto obchodní pod­mínky a rekla­mační řád je kupu­jící dostatečným způ­sobem před vlast­ním uskutečněním objed­návky upo­zorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení rekla­mací je poza­s­taven v pří­padě, že prodá­va­jící neob­držel vešk­eré pod­klady potřebné pro vyřízení rekla­mace (části zboží, jiných pod­kladů apod.). Prodá­va­jící je povi­nen si vyžá­dat doplnění pod­kladů od kupu­jícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data poza­s­tavena až do dodání vyžá­daných pod­kladů kupujícím.

Prodá­va­jící si vyhrazuje právo zrušit objed­návku nebo její část před uza­vřením kupní smlouvy, na zák­ladě dohody s kupu­jícím, v těchto pří­padech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způ­sobem změnila cena doda­vatele zboží. V pří­padě, že Kupu­jící zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převe­dena zpět na jeho účet nebo adresu a k uza­vření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou posky­továny zcela zdarma, nelze uplatňo­vat jakáko­liv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje pod­mínky Darovací smlouvy a vešk­eré normy dle platné leg­isla­tivy ČR.

Roz­por s kupní smlouvou

V pří­padě, že věc při převzetí kupu­jícím není ve shodě s kupní smlou­vou (dále jen „roz­por s kupní smlou­vou”), má kupu­jící právo na to, aby prodá­va­jící bez­platně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpoví­da­jícího kupní smlouvě, a to podle poža­davku kupu­jícího buď výmě­nou věci, nebo její opravou; není-i takový postup možný, může kupu­jící požadovat přiměře­nou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupu­jící před převzetím věci o roz­poru s kupní smlou­vou věděl nebo roz­por s kupní smlou­vou sám způ­so­bil. Roz­por s kupní smlou­vou, který se pro­jeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za roz­por exis­tu­jící již při jejím převzetí, pokud to neod­poruje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uza­vřena pomocí prostředků komu­nikace na dálku (v inter­ne­tovém obchodě), má spotřebi­tel v souladu s § 53 odst. 7 občan­ského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém pří­padě spotřebi­tel kon­tak­tuje prodá­va­jícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uve­dením čísla objed­návky, data nákupu a čísla účtu pro vrá­cení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na něk­teré z provo­zoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chá­pat jako možnost bez­plat­ného zapůjčení zboží. Spotřebi­tel v pří­padě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí doda­vateli vydat vše, co na zák­ladě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezi­dobí bylo Zboží zničeno nebo spotře­bováno), musí spotřebi­tel poskyt­nout peněži­tou náhradu jako pro­ti­hod­notu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrá­cené Zboží poškozeno jen částečně, může prodá­va­jící uplat­nit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrá­ce­nou kupní cenu. Prodá­va­jící je v takovém pří­padě povi­nen vzniklou škodu prokázat. Prodá­va­jící spotřebiteli v takovém pří­padě vrací jen takto sníže­nou kupní cenu.

Právo odstoupit od smlouvy uza­vřené za použití prostředků komu­nikace na dálku se podle § 54 Zákona č. 40⁄1964 Sb., občan­ského zákoníka nevz­tahuje na smlouvy o uby­tování, dopravě nebo využití vol­ného času, pokud doda­va­tel posky­tuje tato plnění v určeném ter­mínu nebo době. To zna­mená, že podle zákona nelze vzdělá­vací work­shopy zak­oupené přes inter­net vracet a požadovat vrá­cení peněz, jako je to možné u jiného zboží koupeného v online obchodě.

Na kupní cenu, která má být kupu­jícímu vrá­cena, může prodá­va­jící navíc započíst své skutečně vynaložené nák­lady spo­jené s vrá­cením Zboží (nák­lady na přepravu, admin­is­tra­tivní poplatky apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebi­tel dále nemá, v pří­padě smluv:

  • na posky­tování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souh­lasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

  • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupu­jícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

  • na dodávku audio a video nahrávek a počí­tačových pro­gramů, porušil-i Kupu­jící jejich orig­inální obal,

  • na dodávku novin, peri­odik a časopisů,

  • spočí­va­jících ve hře nebo loterii.

Prodá­va­jící si vyhrazuje právo na zrušení objed­návky u zboží označeného pojmem „Momen­tálně nedos­tupné” v pří­padě, že zboží již není možné dodat ani nahra­dit jiným mod­elem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samot­ným vznikem kupní smlouvy neak­cep­tuje. Prodá­va­jící zákazníka o této situaci infor­muje. Byla-i část nebo celá objed­návka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vrá­ceny na účet.

Autorská práva

Zákazník je povi­nen při nakládání s vešk­erými pro­dukty společnosti ahava s.r.o. dodržo­vat zákon č. 121⁄2000 Sb o právu autorském, o právech sou­vise­jících s právem autorským a o změně něk­terých zákonů (autorský zákon). Zejména nesmí půjčo­vat, kopírovat, dále prodá­vat ani jiným způ­sobem šířit žádný z pro­duktů společnosti. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník dopouští trest­ného činu.

Ochrana osob­ních údajů

Infor­mace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s plat­nými zákony České repub­liky, zejména se zákonem o ochraně osob­ních údajů č. 101⁄2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a před­pisů. Kupu­jící uza­vřením smlouvy souh­lasí se zpra­cov­áním a shro­mažďováním svých osob­ních údajů v data­bázi prodá­va­jícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písem­ného vyjádření nesouh­lasu s tímto zpracováním.

Kupu­jící má právo přís­tupu ke svým osob­ním úda­jům, právo na jejich opravu včetně dalších zákon­ných práv k těmto úda­jům. Osobní údaje je možno na zák­ladě písemné žádosti zákazníka odstranit z data­báze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků doda­va­tel nepředává žádné další osobě. Výjimku před­stavují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v min­imál­ním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jed­notlivé smlouvy jsou po svém uza­vření provo­zo­vatelem archivovány, a to ve formě elek­tron­ické a jsou přís­tupné pouze provo­zo­vateli obchodu.

Tyto obchodní pod­mínky platí ve znění uve­deném na inter­ne­tových stránkách prodá­va­jícího, v den uza­vření kupní smlouvy. Objed­návka spotřebitele je po svém potvrzením jako uza­vřená smlouva mezi kupu­jícím a prodá­va­jícím archivována za účelem jejího splnění a další evi­dence a její stav je přís­tupný kupu­jícímu. Smlouvu lze uza­vřít v českém jazyce, pří­padně i v jiných jazy­cích, pokud to neb­ude důvo­dem nemožnosti jejího uza­vření. Náku­pem zákazník souh­lasí se zasíláním obchod­ních sdělení.

Tyto obchodní pod­mínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a repro­dukci. Momentem uza­vření kupní smlouvy kupu­jící při­jímá vešk­erá ustanovení obchod­ních pod­mínek ve znění plat­ném v den odeslání objed­návky včetně ceny objed­naného zboží uve­de­nou v potvrzené objed­návce, nebylo-i v konkrét­ním pří­padě prokaza­telně dohod­nuto jinak.

Účin­nost obchod­ních podmínek

Tyto pod­mínky nabý­vají účin­nosti dne 7. července 2016