Pravidla používání webových stránek

Váš přístup a využití webových stránek ww.simplypilates.cz podléhá násle­du­jícím pod­mínkám a všem rel­e­vant­ním zákonům. Tím, že jste tyto webové stránky vyh­ledali a procházíte jimi, potvrzu­jete, že níže uve­dené pod­mínky bezvýhradně při­jímáte a že se jimi budete řídit.

Autorská práva

Mater­iály zobrazené či uve­dené na tomto webovém serveru (dále označo­vaném jako „server”) mimo jiné včetně vešk­erých doku­mentů, souborů, designu, grafiky, tech­nick­ých náčrtů, zařízení, kódů a obec­ného vzh­ledu serveru jsou před­mětem autorských práv vlast­něných společností ahava s.r.o. (dále jen „ahava”) a „© copy­right ahava” podle zákona č. 121⁄2000 Sb., o právu autorském, o právech sou­vise­jících s právem autorským a o změně něk­terých zákonů, v plat­ném znění. Vešk­erá práva vyhrazena, pokud není v konkrét­ním pří­padě uve­deno jinak. Kromě toho jsou vešk­eré názvy pro­duktů uve­dené na tomto serveru ochran­nými známkami ahava s.r.o., pokud u známek není uve­deno, že je vlastní jiný sub­jekt. Ochranné známky, obchodní firma, loga a pro­dukty obsažené na serveru jsou chráněny vni­trostátně i mez­inárodně. Jakéko­liv jejich používání bez před­chozího písem­ného souh­lasu ahava s.r.o. je zakázáno.

Pod­mínky

Inter­ne­tové stránky a/ebo infor­mace uve­dené na tomto serveru můžete uží­vat (zejména sta­ho­vat, prohlížet a tisknout) pouze pro osobní a nekomerční účely a za před­pok­ladu, že na vešk­erých kopiích či výňatcích těchto doku­mentů zůs­tanou zachovaná vešk­erá upo­zornění na autorská či jiná vlast­nická práva a výhrady, jež jsou na nich uve­deny. Jakéko­liv užití inter­ne­tových stránek a/ebo infor­mací uve­dených na tomto serveru jinak než pro osobní potřebu a nekomerční účely (zejména uchovávání, šíření, kopírování, zpra­cov­ávání nebo úprava) je zakázáno.

Tento server může obsa­ho­vat odkazy na ochranné známky, patenty, loga, infor­mace, pro­dukty, služby, tech­nolo­gie či jiná práva ahava s.r.o., nebo jiných smlu­vních part­nerů. K uve­deným před­mětům a právům nemáte žádné autorské či vlast­nické právo nebo jiné právo duševního vlastnictví.

ahava s.r.o. neod­povídá za obsah webových stránek jiných sub­jektů neumístěných na tomto serveru či za obsah jakýchko­liv jiných webových stránek, na něž bude prostřed­nictvím tohoto serveru odka­zováno. ahava s.r.o. tedy není odpovědna ani za pří­padné nároky třetích stran v sou­vis­losti s porušením právních před­pisů vlast­níků těchto webových stránek.

Jakáko­liv kore­spon­dence, kterou s ahava s.r.o. prostřed­nictvím tohoto serveru povedete, či jakýko­liv mater­iál, který na něj zašlete e-ailem či jinak, neb­ude považován za důvěrný a vámi vlast­něný. To, co zašlete či pub­liku­jete, se stává vlast­nictvím ahava s.r.o. a může být použito k jaké­mukoli účelu, zejména k repro­dukci, zveře­jnění, přenosu, pub­likaci, vysílání a umístění na serveru. ahava s.r.o. je dále oprávněna jakéko­liv myšlenky, kon­cepce, know-ow či metody uve­dené v jakémko­liv sdělení určeném tomuto serveru použít tak, jak bude považo­vat za vhodné.

Chcete-i použít odkaz na tento server, můžete se odkázat pouze na jeho domovskou stránku. Odkaz na jiné stránky serveru lze použít pouze s před­chozím písem­ným souh­lasem ahava s.r.o.. Vložit stránky tohoto serveru do rámce jiných stránek je zakázáno.

Spolehlivost infor­mací

ahava s.r.o. vynakládá max­imální úsilí, aby zajis­tila spolehlivost a přes­nost infor­mací pub­liko­vaných na tomto serveru. Může však dojít k tech­nickým nepřes­nos­tem či typografickým chy­bám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení ahava s.r.o. opraveny.

Omezení odpověd­nosti

TENTO SERVER, JEHO OBSAH A JAKÉKO­LIV PRO­DUKY A SLUŽBY ZDE NABÍZENÉ ČI UVE­DENÉ, JSOU POSKY­TOVÁNY TAK, JAK JSOU A JAK JSOU K DIS­POZICI. AHAVA S.R.O. ‚VČETNĚ JEJÍCH ZAMĚST­NANCŮ ČI ZÁS­TUPCŮ, NEOD­POVÍDÁ ZA ŠKODU VZNIKLOU NA ZÁK­LADĚ ČI V SOU­VIS­LOSTI S NÁSLE­DU­JÍCÍMI PŘÍ­PADY: PŘÍSTUP, VYUŽITÍ ČI NEMOŽNOST VYUŽITÍ TOHOTO SERVERU; JAKÉKOLI MATER­IÁLY, INFOR­MACE ČI DOPORUČENÍ OBSAŽENÉ NA TOMTO SERVERU ČI VZNIKLÉ NA ZÁK­LADĚ PRO­DUKTŮ A SLUŽEB NA NĚM POSKY­TO­VANÝCH; PRODLENÍ, CHYBA ČI VÝPADEK V PROVOZU TOHOTO SERVERU ČI SLUŽEB NABÍZENÝCH NA NĚM ČI JEHO PROSTŘED­NICTVÍM A POŠKOZENÍ VIREM PŘI STA­HOVÁNÍ ÚDAJŮ ZE SERVERU. TOTO KOM­PLEXNÍ OMEZENÍ ODPOVĚD­NOSTI PLATÍ PRO VEŠKEROU ŠKODU BEZ OHLEDU NA JEJÍ DRUH.

ahava s.r.o. si vyhrazuje právo tyto pod­mínky a jakýko­liv mater­iál umístěný na serveru kdyko­liv upravo­vat či měnit bez před­chozího upo­zornění. Mod­i­fikace vstoupí v plat­nost a účin­nost dnem zveře­jněním na serveru. Je tedy na vás, abyste pravidelně navštěvo­vali tento server a kon­trolo­vali si aktuální pod­mínky, kterými jste vázáni.

Jakékoli dotazy prosím směru­jte na adresu studio@simplypilates.cz