Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento rekla­mační řád byl zpra­cován dle ustanovení zákona č. 40⁄1964 Sb., Občan­ský zákoník, č. 513⁄1991 Sb. a z.č. 634⁄1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších před­pisů (dále jen „Zákon”) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží”), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupu­jícího z odpověd­nosti za vady (dále jen „Reklamace”).

Spotřebi­tel­ská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, pří­padně jiné smlouvy, pokud smlu­vními stranami jsou na jedné straně spotřebi­tel a na druhé straně dodavatel.

Prodá­va­jící je společnost společnost ahava s.r.o., se sídlem Újezd 432/30, Praha 1 - Malá Strana, IČ: 28934849, zap­saná u Měst­ského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154147. ahava s.r.o. je osoba, která při uza­vírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné pod­nika­tel­ské čin­nosti. Je to pod­nika­tel, který přímo nebo prostřed­nictvím jiných pod­nikatelů dodává kupu­jícímu výrobky nebo posky­tuje služby.

Zákazníkem našeho inter­ne­tového obchodu je Kupu­jící. Vzh­le­dem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupu­jící, který při uza­vírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné pod­nika­tel­ské čin­nosti, a Kupu­jící spotřebi­tel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupu­jícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prod­lužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V pří­padě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevz­tahuje na opotřebení věci způ­sobené jejím obvyk­lým užíváním.

Na žádost spotřebitele je Prodá­va­jící povi­nen poskyt­nout záruku písem­nou for­mou (záruční list). Umožňuje-i to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupu­jícímu dok­lad o zak­oupení věci obsahu­jící údaje (fak­turu), které musí obsa­ho­vat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsa­ho­vat jméno a příj­mení, název nebo obchodní firmu Prodá­va­jícího, IČ, sídlo, jde-i o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-i o fyz­ickou osobu. Pokud je posky­tována delší než zákonná záruka, Prodá­va­jící určí pod­mínky a rozsah prod­loužení záruky v záručním listě.

Spotřebi­tel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech pří­padech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodá­va­jícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupu­jícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné pod­mínky. V pří­padě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smlu­vní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím zák­ladě poskytly. V pří­padě zrušení smlouvy z důvodu uplat­nění práv ply­noucích z odpověd­nosti za vady, vrací Kupu­jící plnění, které mu poskytl Prodá­va­jící, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objek­tivně možné.

Spotřebi­tel při uplat­nění záruky má, jde-i o:

  • vadu odstran­itel­nou: právo na bez­platné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vad­ného Zboží nebo vadné součásti, není-i to vzh­le­dem k povaze vady neúměrné, a není-i takový postup možný, právo na přiměře­nou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vadu neod­stran­itel­nou bránící řád­nému užívání Zboží, právo na výměnu vad­ného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vady odstran­itelné vysky­tu­jící se ve větším počtu nebo opako­vaně a bránící řád­nému užívání Zboží, právo na výměnu vad­ného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jiné vady neod­stran­itelné a nepožaduje-i výměnu věci, právo na přiměře­nou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy


Vyřízení rekla­mace

V pří­padě, že Kupu­jící využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený pod­nika­tel odlišný od Prodá­va­jícího, jehož sídlo či místo pod­nikání je ve ste­jném místě jako v pří­padě Prodá­va­jícího nebo v místě pro Kupu­jícího bližším, uplatní Kupu­jící právo na záruční opravu u pod­nikatele uve­deného v záručním listu. Tyto infor­mace lze pří­padně nalézt v dok­ladu, který nahrazuje záruční list.

Kupu­jící je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autor­i­zo­vaných servis­ních středis­cích, jejichž sez­nam je přiložen k doku­mentaci ke Zboží, pří­padně jej sdělí Prodá­va­jící na dotaz Kupujícího.

Rekla­mace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplat­nění Rekla­mace, pokud se Prodá­va­jící s Kupu­jícím nedo­hod­nou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupu­jícímu přizná­vají ste­jná práva, jako by se jed­nalo o neod­stran­itel­nou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení rekla­mací je poza­s­taven v pří­padě, že prodá­va­jící neob­držel vešk­eré pod­klady potřebné pro vyřízení rekla­mace (části zboží, jiných pod­kladů apod.). Prodá­va­jící je povi­nen si vyžá­dat doplnění pod­kladů od kupu­jícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data poza­s­tavena až do dodání vyžá­daných pod­kladů kupujícím.

Za situ­ace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodá­va­jícímu nebo servis­nímu středisku, si Kupu­jící ve vlast­ním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhod­ného a dostatečně chránícího obalového mater­iálu vyhovu­jícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně vešk­erého přís­lušen­ství a označí zásilku přís­lušnými symboly.

Servisní středisko po řád­ném vyřízení Rekla­mace vyzve Kupu­jícího k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplat­nění záruky zaniká v pří­padě neod­borné mon­táže nebo neod­borného uve­dení Zboží do provozu, ste­jně jako při neod­borném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v pod­mínkách, které neod­poví­dají svými para­me­try para­metrům uve­deným v doku­mentaci ke Zboží.

Při jakékoli návštěvě servis­ního tech­nika u Kupu­jícího je třeba, aby byl vyho­toven pro­tokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto pro­tokolu není návštěva servis­ního tech­nika brána v potaz.

V pří­padě odstoupení od kupní smlouvy či poskyt­nutí slevy z kupní ceny je přís­lušná platba vrá­cena Kupu­jícímu převo­dem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pok­ladně v sídle společnosti nebo na něk­teré z provozoven.

Závěrečná ustanovení

Tento rekla­mační řád nabývá účin­nosti dne 7. července 2016. Změny rekla­mačního řádu vyhrazeny.